Under 2020 halverades vårt koldioxidavtryck jämfört med föregående år till följd av övergången till koldioxidneutral el.

Vår uppskattning av koldioxidavtrycket är begränsat till de största utsläppen från vår egen verksamhet, utsläpp av inköpt energi samt avfallshantering. Växthusgasutsläppen i vår verksamhet som påverkar den globala uppvärmningen uppgick till ca 35 000 ton CO2 ekv. (koldioxidekvivalenter). I beräkningen har vi inkluderat energiförbrukning (el, fjärrvärme, fjärrkyla), energiproduktion (naturgas, olja), förbrukning av sjukhusgaser, dvs. användningen av kväveoxid och anestesigaser, avfallshantering samt de egna fordonens och arbetsmaskinernas bränsleförbrukning.

Fjärrvärme står för största delen av utsläppen

El och fjärrvärme har traditionellt gett upphov till våra största utsläpp av växthusgaser. Till följd av de ursprungsgarantier för utsläppsfri produktion vi fått för vår elförbrukning genererades merparten, mer än 60 procent, av våra utsläpp från fjärrvärme. De största faktorerna var användningen av naturgas, utsläpp av sjukhusgaser i atmosfären, transporter som behövs för avfallshantering och slutbehandlingen på avfallshanteringsanläggningar.

Skillnaderna i växthusgasutsläpp under åren beror bland annat på förändringar i uppvärmningsbehovet på grund av vädret, förändringar i byggnadsbeståndet, förändringar i produktionen av köpt el och värme och minskningen i förbrukningen av kväveoxidul. År 2020 minskade också användningen av anestesigaser till mindre än hälften från året innan.

En mer exakt bedömning av koldioxidavtrycket 2021

Vid bedömningen av koldioxidavtrycket 2015–2020 har hänsyn inte tagits till utsläpp av växthusgaser från tillverkning och transport av produkter vid upphandling. Upphandling omfattar t.ex. läkemedel, förnödenheter (t.ex. vårdartiklar, livsmedel, textilier, kontorsmaterial), utrustning och köpta tjänster. Exempelvis byggande eller trafik i arbetsärenden har inte heller beaktats.

Under 2021 kommer HUS koldioxidavtryck att uppskattas mer exakt och uttömmande, varmed även andra relevanta indirekta utsläppskällor inberäknas utöver avfallshanteringen.