Det varma året minskade den totala energiförbrukningen. Vi skaffade ursprungsgarantier för förnybar energi för vår elförbrukning.

År 2020 förbrukade vi 296 000 MWh energi, vilket var cirka 10 000 MWh mindre än året innan. För andra året i rad påverkades förändringen mest av det allt varmare vädret, vilket minskade behovet av att köpa fjärrvärme med 11 procent.

Elförbrukningen fortsatte att öka, med 1,6 procent jämfört med 2019. Även förbrukningen av naturgas som används i sjukhusens egen ång-, värme- och reservkraftsproduktion minskade för andra året i rad. Anledningen till detta var bland annat förnyelsen av Mejlans ångproduktionsanläggning 2018, vilket gjorde det möjligt för oss att effektivisera produktionen och verkningsgraden.

Av energiförbrukningen står vår egen energiproduktion för ca 35 000 MWh, varav vi producerar 80 procent med naturgas och resten av lätt brännolja i våra egna värmecentraler.

Vi utökade användningen av förnybar energi

Utöver andra ändamål användes el även för att utnyttja geoenergi. Under hösten 2020 ökade vi ytterligare produktionskapaciteten för förnybar energi med ett solkraftverk som byggdes på taket på Lojo sjukhus. Logistikcentralens solkraftverk producerade 54 MWh solenergi under sitt första hela verksamhetsår och Lojo sjukhus kraftverk 5 MWh under hösten 2020.

För elförbrukningen 2020 skaffade vi ursprungsgarantier för förnybar energi, vilka bekräftar att elektriciteten helt och hållet har producerats med förnybara energikällor och utan direkta koldioxidutsläpp. Garantin säkerställer att mängden solenergi som motsvarar HUS elförbrukning produceras med kolfri bioenergi. Bioenergiproduktionen av el utnyttjar till exempel avlut från skogsindustrin, träbark, sågspån och trästjärnsflis.

Förbrukningen av elenergi som HUS köpt var år 2020 ca 134 000 MWh, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för ca 6 700 eluppvärmda småhus.

Vi uppnådde energieffektivitetsavtalets delmål

Vi deltar i det nationella energieffektivitetsavtalet 2017–2025 inom den kommunala sektorn som ställer årliga mål för energibesparingen. Vi överträffade delmålet för avtalsperioden 2017–2020, då besparingarna uppgick till cirka 11 300 MWh/a. Under 2020 uppgick energibesparingarna till ca 1 900 MWh/a till följd av ca 100 olika åtgärder i HUS ombyggnads- och underhållsprojekt.

Energisparsiffran erhålls genom att beräkna den årliga besparingseffekten för de vidtagna åtgärderna. HUS Lokalcentral och HUS Fastigheter Ab kartlägger systematiskt tillsammans med planerarna möjligheter till energibesparingar vid nybyggnads- och ombyggnadsprojekt i olika storlekar samt vid underhåll och renovering av byggnader.

Energieffektivitet minskar effektivt utsläppen av växthusgaser

Energieffektivitet är ett effektivt sätt att bekämpa klimatförändringen. Ju effektivare och sparsammare vi använder energi, desto mindre utsläpp av växthusgaser orsakar energiproduktionen.

Vi kan påverka energibesparingen på många olika sätt, antingen direkt eller indirekt. Vi kan till exempel påverka energiförbrukningen för olika produkters eller tjänsters livscykel genom upphandling och minskning av svinn. Att minska svinnet sparar indirekt på energiförbrukningen inom produktion, logistik och transport. Genom distansmöten kan vi minska energiförbrukningen i trafiken. En effektiv användning av informationsteknik och -system ger även energieffektivitetsfördelar.