Under 2020 uppgick den totala avfallsmängden som samlats in genom vår egen avfallshantering till 7 485 ton. Mängden minskade från året innan med 780 ton.

Coronavirusepidemin orsakade en minskning i verksamhetsvolymen och en ökning i distansarbetet, men å andra sidan en ökad användning av skyddsutrustning, vilken reflekterades i avfallsmängdens volym. Minskningen särskilt i mängden blandavfall berodde också på vår effektivare sortering, eftersom en större del av avfallet kan styras till återvinning.

Mängden blandavfall, bioavfall och returpapper minskade avsevärt

Det kommunala avfallet minskade med 470 ton, särskilt mängden blandavfall, bioavfall och returpapper uppvisade en betydande minskning.

När det gäller blandavfall siktade vi på att minska mängden till under 1,20 kg/patientbesök. Vi främjade målet genom kampanjer och ökad plaståtervinning. I augusti startade vi även en blandavfallsfakturering som baserar sig på antalet säckar av blandavfall som produceras av våra enheter.

Hanteringen av blandavfall ingick tidigare som en standardkostnad i HUS interna lokalhyror, nu ersattes den av en kvantitetsbaserad fakturering. Målet med denna faktureringsändring är att uppmuntra våra enheter att minska mängden blandavfall och öka sorteringen och återvinningen. I slutet av året nådde vi en nivå på 1,17 kg/patientbesök för blandavfall. Den totala mängden blandavfall minskade med 150 ton, vilket är 4,3 procent mindre än året innan.

Vi kunde minska mängden bioavfall med 270 ton jämfört med 2019, vilket är nästan 18 procent mindre. Minskningen beror på flera faktorer. En av de viktigaste var införandet av ett nytt insamlingssystem för bioavfall i Mejlans våren 2020, vilket minskade vattenhalten i avfallet med ungefär en tredjedel. Bioavfall som produceras av näringscentralen i Mejlans levereras till produktion av biogas. Andra faktorer som påverkade mängden bioavfall var bland annat förändringar i verksamheten till följd av coronavirusepidemin samt vår kampanj för att minska matsvinnet.

Mängden returpapper minskade med 34 ton från året innan. En av orsakerna till minskningen, som pågått i flera år, är bland annat den ökande övergången till elektroniskt material och e-tjänster. Minskningen i dataskyddspapper och etiketter var 20 ton.

Merparten av den totala avfallsmängden är kommunalt avfall

Av den totala avfallsmängden utgjorde kommunalt avfall, dvs. blandavfall och separat insamlat återvinningsbart avfall, ca 80 procent. Avfall som är specifikt för hälso- och sjukvården uppgick till sex procent av den totala mängden, farligt avfall till fem procent och avfall i samband med byggande och fastighetsunderhåll till nio procent.

Av allt kommunalt avfall sorterade och styrde vi 44,2 procent till materialåtervinning. Mängden är 1,6 procent mindre än 2019, eftersom mängden avfall som återvinns minskade med nästan 11 procent, bland annat till följd av den minskade verksamhetsvolymen på grund av coronavirusepidemin.

Nedgången i vår totala avfallsmängd påverkades till en del även av coronavirusepidemin som gjorde att till exempel förpackningsmaterial, såsom papp och kartong, samt avfall som är specifikt för hälso- och sjukvården minskade med fem procent efter många års tillväxt.

Mängden insamlad metall varierar mycket mellan åren och ökade med 14 ton från år 2019.

Plastinsamlingsvolymen fortsatte att öka

Vi effektiviserade plastinsamlingen ytterligare och insamlingsmängden ökade med mer än en tredjedel från 2019.

Under 2020 samlade vi in och sorterade mer än 68 ton plast för återvinning. Insamlingen i våra fastigheter består till största delen av livsmedelsplast. Vi har också utökat insamlingen av sjukhusplast 02 och 05, dvs. hård polyeten och polypropen, och sjukhusplast 04, dvs. mjuk polyeten.

Under 2020 startade vi insamlingen av plast i köken på sjukhusen i Hyvinge, Kellokoski och Raseborg samt i fastigheterna Ohkola och Ulfåsa. Operationsavdelningen i Mejlans startade dessutom insamlingen av PET 01-förpackningsplast.

Plastmängden ökade särskilt mycket på Hyvinge sjukhusområde samt på HUS Logistikcentral där vi separat samlar in plastfilm från förpackningar.

Avfallshanteringssystemet till stor hjälp vid uppföljning av avfallsmängder

Tack vare vår uppföljnings- och faktureringssystem för avfall, HUSKEY, kan mängden och kostnaderna av hälso- och sjukvårdens specialavfall, dataskyddspapper och blandavfall samt av plastavfall granskas per avfallstyp och ursprungsplats. Systemet, som infördes 2016, kommer att vidareutvecklas och utökas. Med hjälp av HUSKEY-systemet inledde vi i februari 2020 ny praxis för beställning och uppföljning av läkemedelsavfall på Mejlans sjukhusområde.

Sedan 2015 har våra avfallsvolymer minskat betydligt årligen eller så har ökningen av avfallsvolymerna planat ut avsevärt i förhållande till verksamhetens tillväxt. Till exempel har mängden pappersavfall minskat med 136 procent under de senaste fem åren, dataskyddspapper med 30 procent och bioavfall med 16 procent. Minskningen i el- och elektronikskrot var 74 procent och i sjukhusglas 32 procent.

Tillväxten i HUS verksamhet återspeglas också i ökningen av mängden avfall som är nära relaterat till vårt verksamhetsområde. Jämfört med 2015 har den mest betydande ökningen skett i lösningsmedelsvatten som ökat med 86 procent, kemikalieavfall 74 procent, metall 40 procent, dataskyddade, flytande och etiskt biologiskt avfall 12 procent, cytostatikaavfall 24 procent, läkemedelsavfall 14 procent samt papp och kartong med 11 procent.

Kostnadsnivån för avfallshanteringen förblev oförändrad från året innan

Kostnaderna för avfallshanteringen uppgick totalt till 7,8 miljoner euro år 2020. Kostnaderna minskade med cirka 0,5 procent från året innan. Vid beräkning av våra kostnader per patientbesök steg kostnaderna från föregående år, men låg under 2018 års nivå.

På längre sikt har den genomsnittliga kostnadsnivån per avfallskilo ökat från 0,86 euro 2015 till 1,04 euro 2020. I och med tillväxten i vår verksamhet har även de totala kostnaderna för avfallshanteringen ökat med totalt 18 procent sedan 2015. Kostnaderna omfattar avfallshanteringsavgifter för avfallsmottagare i fastigheter som vi upprätthåller, kostnader för transport av avfall, HUS Logistiks personalarbetskostnader för transport av avfall inne i sjukhusbyggnaderna samt personalarbetskostnaderna för HUS Asvias lokalvård för avfallshanteringsuppgifter. Dessutom inkluderar kostnaderna kostnader för avfallshantering av dataskyddat, vårdspecifikt och farligt avfall i våra enheter som är verksamma i hyrda lokaler.

Totalkostnader för HUS avfallshantering 2015–2019, euro

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kostnader för avfallshantering totalt 6 605 000 6 665 000 6 860 000 7 601 500 7 841 000 7 803 000
HUS Stödtjänster/arbetstid som går åt för lokalvårdens avfallshantering 2 559 000 2 609 000 2 635 000 2 684 000 2 999 000 2 999 000
HUS Logistik/avfallshanteringens interna logistik 1 312 000 1 384 000 1 384 000 1 546 000 1 530 000 1 559 000
HUS Kiinteistöt Oy/anordnande av avfallshantering 1 301 000 1 079 000 1 161 000 1 224 000 1 184 000 1 200 000
Fortum Waste Solutions (fd. Ekokem)/avfall och kärl 921 000 1 011 000 983 000 1 280 500 1 262 000 1 287 000
Avfallssäckar och -påsar, kanylbehållare 512 000 567 000 682 000 827 000 846 000 752 000
Utrustning för fastighetsinsamling och intern logistik 0 15 000 15 000 40 000 20 000 6 500
Kostnader för avfallshantering, euro/patientbesök 2,76 2,66 2,59 2,78 2,67 2,77

Målen för avfallshanteringen i HUS miljöprogram 2016–2020 och förverkligandet av dem

Sorterad andel av kommunala
avfallet för återanvändning
som material
Blandavfall
jämfört med år 2016
Bioavfall
jämfört med år 2016
Pappersavfall
jämfört med år 2016
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Mål 50 % ≥50 % ≥56 % ≥50 % ≥50 % -3 % -6 % -9 % -15 % -20 % -2 % -4 % -6 % -8 % -30 % -3 % -6 % -9 % -15 % -15 %
Utfall 47 % 46 % 45 % 46 % 44 % -2 % -1 % 2 % -1 % -5 % 1 % 2 % -7 % 2 % -16 % -5 % -14 % -31 % -49 % -58 %
TUtfall/patientbesök -6 % -10 % -11 % -19,1 % -19,4 % -3 % -8 % -17 % -17 % -29 % -9 % -22 % -39 % -58 % -64 %