I vår strategi för åren 2020–2024 läggs stor vikt på ansvar samt iakttagande av hållbar utveckling i all verksamhet.

Ekonomiskt ansvar innebär för oss framför allt en ansvarsfull, etisk och transparent användning av skattemedel. Det sociala ansvaret manifesteras till exempel när det gäller lika tillgång till vård, främjande av olika socioekonomiska gruppers hälsa och sysselsättning av personer med partiell arbetsförmåga. Miljöansvar innebär att miljövärden beaktas i all vår verksamhet.

Vi satsar på att hitta miljömässigt hållbara lösningar och samtidigt utveckla ett mer hållbart samhälle. Vårt mål är att HUS ska vara koldioxidneutralt senast 2030. Våren 2020 tog vi ett viktigt steg mot detta mål genom att skaffa ursprungsgarantier för förnybar, koldioxidfri elenergi för vår elförbrukning.

HUS Logistik rapporterar för 2020 års del om sitt ansvar enligt GRI-standarden. I övrigt följer vår rapportering ännu inte GRI-standarden och fokuserar för närvarande främst på miljöfrågor. Ett av våra viktigaste ansvarsmål under 2020 var att skapa ett eget ansvarsprogram för HUS.

Programmets innehåll och mål bereddes under 2020 och presenterades för godkännande till HUS styrelse i februari 2021. Ansvarsprogrammets första mål är måttfulla. Förutom miljöansvar fokuserar det särskilt på att utveckla kundupplevelsen och chefsarbetet samt att förbättra upphandlings- och avtalsexpertisen.