Lanseerasimme HUSin uuden strategian vuoden 2020 alussa. Vuonna 2020 strategiatyön keskiössä olivat arvomme.

HUSin strategiassa on määritelty arvot, strategiset päämäärät sekä visio ja lupaus. Visionamme on toimia terveydenhuollon suunnannäyttäjänä. 

Strategiset päämäärämme ovat:

  • Tuotamme potilaillemme mitatusti parasta hoitoa ja palvelua.
  • Olemme paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä.
  • Tuotamme terveyttä tehokkaasti ja vaikuttavasti.
  • Kannamme vastuumme yhteiseksi hyväksi.
  • Toteutamme asiakaslähtöisen digitaalisen muutoksen.

Lupauksenamme on antaa joka päivä, jokaiselle potilaalle, yhä parempaa hoitoa. 

Arvomme ovat:

  • Kohtaaminen
  • Yhdenvertaisuus
  • Edelläkävijyys

Tavoitteena arvojen tunteminen

Vuonna 2020 strategiatyön keskiössä olivat arvomme. Tavoitteenamme oli, että jokainen huslainen tietää HUSin arvot ja tunnistaa, miten ne kytkeytyvät omaan työhön. ​

Pyysimme koko HUSin henkilökunnan mukaan yhteiseen arvokeskusteluun. Sen tavoitteena oli selvittää, miten henkilöstö kokee HUSin arvot omassa työssään ja miten arvot näkyvät työssä koko HUSissa ja toisaalta yksikkötasolla.

Henkilökunnalla oli mahdollisuus ottaa kantaa, kommentoida ja keskustella arvoista nimettömästi verkkopalvelussa. Näin henkilöstöllä oli mahdollisuus viestiä johdolle arvojen toteutumisesta ja niihin liittyvistä arjen haasteista. 

Yhteensä 31 prosenttia huslaisista antoi 35 000 ääntä ja 14 200 kommenttia arvokeskustelussa. Vastausten perusteella arvoista parhaiten toteutuu kohtaaminen, 76 prosenttia vastaajista koki tämän arvon toteutuvan työssään. Edelläkävijyyden koki työssään toteutuvan 61 prosenttia vastaajista ja yhdenvertaisuuden 39 prosenttia. Kaikki arvot koettiin henkilökohtaisesti tärkeiksi.

Arvokeskustelun tuloksia käsittelimme johtoryhmissä ja yksiköissä. Arvot ja niiden merkitys arjessa oli keskeinen aihe myös vuoden 2020 kehityskeskusteluissa.  

Nimitimme kaikkiin tulosyksikköihimme arvolähettiläät, joiden tehtävänä on tukea arvojen esillä pitämistä ja niistä käytävää keskustelua. He toimivat myös yhteyshenkilönä henkilöstön ja yksikköjohdon sekä ylimmän johdon välillä ja herättävät keskustelua arvoista omissa yksiköissään.

HUSin strategia 2020-2024.