Laadukkaan suunnittelun avulla varmistamme, että henkilöstön osaaminen vastaa HUSin strategisista päämääristä sekä alan ja toimintaympäristön muutoksista nousevia tarpeita.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö tuottaa parhaan hoidon ja palvelun sekä mahdollistaa edelläkävijyyden. Kriittisen osaamisen tunnistaminen ja osaamisen suunnittelu ovat tärkeitä kehittämisalueitamme.

Osaamisen kehittämissuunnitelmat konkretisoituvat yksilötasolla kehityskeskusteluissa. Vuonna 2020 huslaisista 59 prosenttia oli käynyt kehityskeskustelun esimiehensä kanssa viimeisen vuoden aikana. Käymänsä kehityskeskustelun koki hyödylliseksi oman työnsä ja siinä kehittymisen kannalta 69 prosenttia huslaisista. Kehityskeskustelujen teemana vuonna 2020 olivat erityisesti arvot ja niiden merkitys arjessa. Kehityskeskustelujen määrän nostaminen on edelleen vuoden 2021 tavoitteena.

Koronavirusepidemian aiheuttama poikkeuksellinen tilanne vauhditti merkittävästi digitaitojen haltuunottoa. Oppiminen tapahtui pääosin työssäoppimisena esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia tapoja hoitaa potilaskohtaamisia tai siirryttäessä pääosin etätyöhön. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja etätyöskentelyn johtaminen ovat vaatineet myös uudenlaista osaamista.

Epidemiavuosi haastoi osaamisen kehittämistä

Koulutusmääriin vaikutti poikkeuksellinen koronaepidemiatilanne. Vuonna 2020 täydennyskoulutuksen määrä oli 2,1 päivää/henkilö, kun vastaava luku vuonna 2019 oli 3,6 päivää. Maaliskuusta kesään asti koulutustoiminta oli lähes pysähdyksissä lukuun ottamatta osaajien perehdyttämistä ja koulutusta muun muassa tehohoitoon, näytteenottoon ja hoitotyötä tukeviin toimintoihin. Syksyllä koulutukset jatkuivat pääsääntöisesti etäkoulutuksena, joissa hyödynnettiin digitaalisia kokoussovelluksia ja verkkokoulutusta.

Vuoden 2020 työolobarometrin perusteella henkilöstön kokemus siitä, että heillä on riittävät tiedot ja taidot työtehtävien hoitamiseen, oli lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna samoin kuin mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen. Henkilöstön koulutusrakenteen muutokset olivat vähäisiä edellisvuoteen verrattuna.

 

Henkilöstön sisäiset koulutukset siirtyivät joulukuussa 2020 osaksi Harppi-järjestelmää. Uuden koulutusosion nimi on Harppi Oppiminen. Muutos toi käyttöä sujuvoittavia parannuksia ja uusia mahdollisuuksia, kuten oppimisyhteisöjen luomisen, mikä mahdollistaa esimerkiksi erilaisten koulutusmateriaalien jakamisen.