Vuoden 2020 alussa siirryimme uuteen HR-toiminnan palvelu- ja organisaatiomalliin.

Uudistuksen taustalla oli tarve arvioida henkilöstöhallinnon päällekkäisyyksiä ja selkeyttää niitä, saada aikaan yhtenäiset toimintatavat koko HUSiin ja siten parantaa henkilöstötyytyväisyyttä.

Osana uudistusta nimesimme kullekin HUSin tulosalueelle ja Hyksin tulosyksikölle omat henkilöstöpäälliköt ja työsuojelupäälliköt johdon ja esimiesten tueksi. Keskitimme HR-toiminnan organisatorisesti Yhtymähallintoon henkilöstöjohtajan alaisuuteen.

Henkilöstöjohdon vastuualue tarjoaa toimialariippumatonta HR-osaamista ja tukea tulosalueiden ja -yksiköiden johdolle ja esimiehille. Samalla pyrimme siihen, että koko HUSissa on käytössä yhtenäinen tapa toimia. Tavoitteemme on, että HR on

  • johdon ja esimiesten asiantunteva ja ratkaisukeskeinen kumppani
  • toimintatapamme on ennakoiva sekä jatkuvasti kehittyvä
  • tuotamme olennaista tietoa ja
  • HR-prosessit ja ohjeet ovat selkeitä, ja niitä tukevat kehittyvät HR-järjestelmät.

Yhteistyö käynnistynyt hyvin

Henkilöstöpäälliköiden ja työsuojelupäälliköiden sekä linjajohdon välinen yhteistyö on käynnistynyt pääsääntöisesti hyvin. Tehtävät ja roolit ovat selkeytymässä ja keskustelut rooleista ja työnjaosta tulosalueella ja tulosyksiköissä ovat alkaneet. Esimiehet kokevat, että HUSin yhteisiä ohjeistuksia tuodaan enemmän näkyviin, yhtenäisiä käytäntöjä kehitetään ja HR:stä saa apua sekä tietoa. 

Arvioimme HR-toiminnan uudistamista kysymällä esimiehiltä heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään. Teimme esimiehille kyselyn, johon vastasi 272 HUSin esimiestä. Tyytyväisyys esimiesroolissa saatuun HR-tukeen oli 5,61 asteikolla 0–10. 

Toiminnan kehittämisen näkökulmasta johto ja esimiehet kokevat, että asiakasymmärrystä ja toiminnan tuntemusta on kehitettävä. HR-palveluista sekä ajankohtaisista HR-asioista on viestittävä aktiivisesti. HUS-tasoisten, yhtenäisten HR-prosessien ja ohjeiden kehittäminen ja käytäntöjen läpivienti nähdään tärkeänä. Esimieskyselyn palautteissa nousi tärkeäksi henkilöstötietojärjestelmä Harpin käytettävyyden edistäminen ja virheiden korjaaminen.

Positiivisena koettiin, että henkilöstö- ja työsuojeluasiat on tuotu lähemmäksi toimintaa ja johtamista. Oma nimetty HR-päällikkö ja työsuojelupäällikkö on ollut hyvä malli ja yksi taho selkeyttää toimintaa.

Toimintavuoden aikana toteutimme kaikille henkilöstö- ja työsuojelupäälliköille ”Vaikuttava HR” -kumppanuusvalmennuksen, työoikeuden ja neuvottelutoiminnan sekä työsuojelun- ja työhyvinvoinnin koulutuksia. Aloitimme säännöllisten esimiesinfojen järjestämisen tulosalueille ja tulosyksiköille. Esimiesinfoissa alueen henkilöstöpäällikkö ja työsuojelupäällikkö käyvät lävitse ajankohtaiset henkilöstöjohtamisen käytännöt.