Meitä huslaisia oli vuonna 2020 yhteensä 27 162. Keski-ikämme oli 43,5 vuotta.

Henkilöstömäärämme oli vuoden 2020 lopussa 27 162 henkilöä. Vuoteen 2019 verrattuna henkilöstömäärämme nousi 626 henkilöllä ja talousarvioon verrattuna 464 henkilöllä.

Henkilöstörakenteemme on pysynyt aiempiin vuosiin nähden samankaltaisena. Koko henkilöstöstä hoitohenkilökuntaa on selvästi yli puolet. Henkilöstöstä vakinaisia oli 76 prosenttia, mikä on suhteellisen korkea määrä ja samaa tasoa kuin kunta-alalla keskimäärin. Henkilöstöstämme valtaosa oli kokoaikaisessa palvelussuhteessa. 

Henkilöstömme keski-ikä oli 43,5 vuotta, mikä on noin kaksi vuotta matalampi kuin kunta-alalla keskimäärin. Henkilökunnan ikärakenne on tasapainoinen: se näkyy muun muassa vuoteen 2030 ulottuvissa vanhuuseläke-ennusteissa, joiden mukaan eläkkeelle jäävien osuus HUSissa on pienempi kuin kunta-alalla keskimäärin.

Vuonna 2020 eläkkeelle jäi 593 henkilöä. Eläkkeelle jääneiden määrä nousi 68 henkilöllä edellisvuodesta. Eläkkeelle jäätiin keskimäärin 61,7 vuoden iässä, mikä on jälleen korkeampi kuin edellisenä vuonna. Vanhuuseläkkeelle jääneiden määrä kasvoi ja heidän keski-ikänsä nousi hieman edellisestä vuodesta ja on nyt 64,6. 

Vakinaisen henkilöstön kokonaislähtövaihtuvuus oli vuositasolla asetettua tavoitetta suurempi 8,6 prosenttia. Vaihtuvuus ilman eläkkeelle siirtyneitä oli 5,8 prosenttia. HUS-tasolla vaihtuvuusluvut ovat kasvaneet, mutta tulosyksiköiden välillä luvuissa on suurta vaihtelua. 

Henkilötyövuosien määrä kasvoi

Varsinaisen henkilöstön henkilötyövuosia (htv) tehtiin yhteensä 22 738, mikä on 4,5 prosenttia eli 979 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Talousarviossa asetettu tavoite ylittyi 743 henkilötyövuodella eli 3,4 prosentilla.

Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien kasvua selittävät osaltaan koronatilanteen edellyttämä henkilöstömäärän kasvu muun muassa näytteenottotoiminnan järjestämiseksi. Liikkeenluovutuksina tapahtuneet henkilöstösiirrot olivat hyvin pieniä edeltävään vuoteen verrattuna. HUSiin siirtyi liikkeenluovutusten yhteydessä yhteensä 41 henkilöä.

Koko henkilöstön henkilötyövuoden keskihinta sivukuluineen kasvoi vain 0,6 prosenttia eli 370 euroa edellisestä vuodesta ja oli 61 670 euroa. Kasvuun vaikuttivat muun muassa työ- ja virkaehtosopimuksiin sisältyneet sopimuskorotukset sekä lomapalkka- ja rahavarauksen kasvu. Lomapalkka- ja rahavarauksen kasvua selittävät sekä henkilöstömäärän kasvu että koronan ja Apotin käyttöönoton aiheuttama lisätyövoiman tarve, mikä on vaikeuttanut vuosilomien pitämistä täysimääräisesti.

Palkkakustannukset ja palkitseminen

Vuonna 2020 maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1 185,8 miljoonaa euroa, sisältäen työaikakorvaukset, joita maksettiin 194,7 miljoonaa euroa. Työaikakorvausten osuus palkoista ja palkkioista oli 16,4 prosenttia. Henkilöstökulut eli palkat ja työnantajan niistä maksamat sivukulut ylittivät talousarvion 14,9 miljoonalla eurolla. Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 5,7 prosenttia.